Actualitat Notícies

CREAMA INFORMA DE LES AJUDES EN MATÈRIA D’ARTESANIA PER LA COVID-19.

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat l'aprovació de les bases reguladores de concessió directa d’aquestes ajudes amb la finalitat de garantir el manteniment de l’activitat i la continuïtat dels oficis tradicionals artesans vinculats al món de la festa, afectats per la crisi generada per la Covid-19. (DOGV 9022 de 17/02/2021).
CREAMA INFORMA DE LES AJUDES EN MATÈRIA D’ARTESANIA PER LA COVID-19.

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes:

1. Els artesans, artesanes i les pimes artesanes, que estiguen inclosos en algun dels oficis recollits en l’annex II de les bases, i complisquen els següents requisits:

Estar, en la data de sol·licitud de l’ajuda, en possessió del document de qualificació artesana (DQA) o en condicions d’obtindre’l en la data de finalització del termini de sol·licitud.

Exercir la seua activitat en la Comunitat Valenciana, almenys des de l’1 de març de 2020.

Haver patit una reducció d’almenys el 30% dels ingressos en l’exercici 2020 respecte a l’exercici 2019.

2. Les persones beneficiàries no hauran d’incórrer en cap de les prohibicions previstes en l’apartat 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. Les persones i empreses a què se'ls concedisquen les ajudes hauran de mantindre l'activitat artesana durant almenys 12 mesos, a comptar del dia de la concessió de la subvenció.

Oficis:

Els oficis subvencionables són: Ventaller/a, Espardenyer/a, artista faller/a i foguerer/a, bastoner/a, brodador/a, boter/a, calceter/a, camiser/a a mida, cerer/a, constructor/a d’instruments de corda, vent i percussió, cotillaire, estampador/a de teles, daurador/a, encastador/a, fabricant de mobles i altres objectes de vímet, canya, palma i similars, florista artesà o artesana, ganxeter/a, baster/a, llander/a, joier/a, maquetista, modista a mida, orfebre, pelleter a mida, escrivà/ana, pirotècnic/a, argenter/a, repujador/a de cuir, repujador/a de metalls, sastre/a a mida, barreter/a a mida, teixidor/a, tintorer/a artesà o artesana, sabater/a a mida, bunyoler/a xurrer/a artesà o artesana.

Quantia:

L’import de la quantia màxima a percebre serà de 7.000 €. Només es concedirà una ajuda per empresa.

Règim de compatibilitat

Aquestes ajudes seran compatibles amb qualssevol altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, locals, autonòmics, estatals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment habilitat a aquest efecte https://sede.gva.es/va/

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà l’1 de març de 2021 i finalitzarà el 15 de març de 2021.

Les persones interessades en aquestes ajudes poden obtindre tota la informació en CREAMA , a través de la xarxa d'ADLs de Benissa, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, Pedreguer, Pego, Teulada-Moraira i Xàbia.

© 2021 - Ajuntament de Gata de Gorgos - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball